بيمارستان امام خميني (ره) نور
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1396/01/29 تعداد بازدید: 62
فرايند ترخيص
فرايند ترخيص

 

عنوان فرايند

 

ورودي فرايند (In put):

خروجي فرايند(Out put):

 

 

محدوده فرايند(Scope):

 

 

صاحب فرايند (Owner ): 

 

ملزومات  Requirement)):   

 

انساني :

 

تجهيزات :

اهداف عيني(Objective):

 

 

شاخص (Indicators ) :

 

 

 نحوه پايش و اندازه گيري :  

 

 

 

 

 

Description: آرم1.1.tif

 
    

 

 

 

بيمارستان امام خميني نور

(( ياهو ))

نام واحد/بخش: واحد ترخيص و    بخشهاي باليني


عنوان سند : ترخيص


تاريخ ابلاغ : 20/2/95

تاريخ بازنگري : 15/2/95

تاريخ بازنگري بعدي :-


 نوع فرايند : اصلي

متوسط زمان كل انجام فعاليت:  50دقيقه


متوسط زمان انجام فعاليت

Oval: صدور دستور ترخيص بيمار توسط پزشك معالج                                           

 

اطلاع به مأمور بيمه در شيفت صبح و در تعطيلات و عصر و شب اطلاع به سوپروايزر

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                            خيرهماهنگي سوپروايزر وقت بصورت تلفني با كارشناس بيمه و تعيين تكليف

 
 

 


اطلاع رساني به بيمار همراه

 
Flowchart: Decision: آيا پرونده بيمار نياز به اضافه نمودن نسخه دارويي دارد؟                                                                                                          بله

         

ثبت نسخه دارويي در HIS

 
                                                                بله

 

 


ثبت عودت داروهاي اضافي در HIS توسط پرستار

 
Flowchart: Decision: آيا پس از محاسبه نسخ دارويي نياز به عودت دارو هست؟                                                                                                            خير

                                                                 بله                                                    

 


كنترل پرونده بيمار

 
                                                                                                     خير                                                                                          

 
ثبت موارد ثبت نشده در كامپيوتر

 

 

 


                                                          خير

 

 


Flowchart: Decision: آيا كليه نسخ و درخواست و جواب آزمايشات ضميمه پرونده مي باشد؟                                                                                                     بله

ضميمه كردن كليه نسخ و درخواست و جواب آزمايش

 
    

                                                               خير

 

 

                                                                                                       بله

 

 

  

 


Rounded Rectangle: پزشك معالج                                                                     خير


Rounded Rectangle: پرستار / ماماضميمه اوراق تكميل شده به پرونده

 

 

 


                                                                                                بله
Rounded Rectangle: خدمات بخش

انتقال پرونده تكميل شده توسط خدمات به واحد ترخيص.

 
Rounded Rectangle: 10 دقيقه


 

 


Rounded Rectangle: 20 دقيقهRounded Rectangle: پرستار / ماما

دريافت برگه خروج بيمار پس از محاسبه پرونده و تسويه حساب پرونده

 
                                                  

 

                            ارائه يك نسخه از خلاصه پرونده و آموزشهاي لازم به بيمار

 

Rounded Rectangle: پرستار / ماماRounded Rectangle: 10 دقيقه

 

 

 

 

 

 

 


نام ونام خانوادگي و امضاء تهيه كنندگان

نام ونام خانوادگي و امضاء تاييد كننده

نام ونام خانوادگي و امضاء تصويب كننده

لاله رهبر سرپرستار بخش داخلي

مژگان احمدي سرپرستار بخش جراحي

 حسن حسيني متصدي پذيرش

 معصومه وليزاده نماينده سوپروايزر ها

رقيه سيار پرستار

 

روح اله ايزدي مسئول امور مالي   

دكتر مجتبي محمدي

سرپرست بيمارستان

.

عنوان شاخص

صورت

 مخرج

داده صورت

 داده مخرج

ميزان دستيابي

تناوب

حد انتظار

درصد رعايت

فرايندتر خيص

مجموع امتياز پاسخهاي مطلوب چك ليست

فرايندتر خيص دريك دوره زماني معين ضربدر 100

كل اميتاز چك ليست 

فرايند فرايندتر خيص درهمان دوره زماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجري انجام فعاليت


 

 
Rounded Rectangle: 5 دقيقه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rounded Rectangle: پرستار / ماما,Rounded Rectangle: پزشك معالجRounded Rectangle: سوپروايزر وقت,Rounded Rectangle: پرستار / ماما


Rounded Rectangle: پرستار / ماماRounded Rectangle: متصدي داروخانهRounded Rectangle: پرستار / ماما    ,Rounded Rectangle: پرستار / ماما    ,Rounded Rectangle: پرستار / ماما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rounded Rectangle: پرستار / ماما    Rounded Rectangle: پرستار / ماما
 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران

رديف

نام تجهيزات مورد نياز

موجود است

موجود نيست

توضيحات

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

بيمارستان امام خميني (ره) نور

چك ليست

 

 

 

 

تاريخ كنترل: فصلي                                                   نام و نام خانوادگي فرد كنترل كننده:

 

 

 

 

 

 

 

فرايند ترخيص
Powered by DorsaPortal