بيمارستان امام خميني (ره) نور
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
تعرفه تخت هاي بيمارستان نور تعرفه تخت هاي بيمارستان نور
تعرفه تخت هاي بيمارستان نور
1396/01/29
جلسات مستمرپيگيري پيشرفت برنامه هاي اعتباربخشي بيمارستان جلسات مستمرپيگيري پيشرفت برنامه هاي اعتباربخشي بيمارستان
جلساتي هرهفته طي برنامه زمانبندي كه قبلا به اطلاع بخشهاوواحدها اعلام شده است دردفتر رياست بيمارستان به همراه اعضاي بخشهاومسئولين بخش ومسئولين واحدها برگزارميگرددكه دراين جلسات ضمن سنجه خواني .پرسش وپاسخ وبررسي ساير آيتم هاي ايمني بيمار ومديريت خطر و..آموزش هاي موردنياز از واحدبهبودكيفيت داده ميشود
1395/04/01
مجهزسازي اتاق عمل بيمارستان به دستگاه فيكو وميكروسكوپ چشمي مجهزسازي اتاق عمل بيمارستان به دستگاه فيكو وميكروسكوپ چشمي
با پيگيري هاي مستمر جناب دكتر محمدي رياست بيمارستان، اتاق عمل بيمارستان نور به دستگاه فيكو و ميكروسكوپ چشمي به ارزش 250 ميليون تومان تجهيز شده است.
1395/03/10
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal